UNDERHÅLLSANSVAR

underhallsansvar bild 1När man bor i bostadsrätt gäller som regel att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för att underhålla lägenhetens inre. Undantag gäller för ledningar och andra samman- hörande anordningar för vatten, avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och ev. informationsöverföring som föreningen kan ha försett lägenheten med.

I den mån ledningarna eller övriga anordningar behöver målas, ansvarar bostadsrättsinnehavaren för det. Till lägenheten räknas även balkong, uteplats, förråd och dylikt om sådant ingår i upplåtelsen. Till undhållsansvaret ingår även att reparera skada som uppkommit.

Vid brand eller vattenledningsskador ansvarar bostadsrättsinnehavaren endast för reparation om den uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse från honom själv eller någon annan i hushållet eller som vistas där vid uppkomsten av skadan. Detsamma gäller om skadan uppkommit genom någon som utfört arbete för hans räkning.

Vid brandskada som bostadsrättsinnehavaren inte själv vållat gäller ansvaret endast om han själv brustit i omsorg i den tillsyn han borde iakttaga. Vid ”vattenledningsskada” avses skada till följd av att stamledning för vatten läckt.
Sammanfattningsvis innebär det att det är bostadsrättsinnehavaren som är skyldig att vidta reparationer och underhåll som behövs, samt svara för dessa kostnader. Detta gäller oavsett om skadan uppkommit genom eget eller annans vållande eller genom olyckshändelse.

Bostadsrättsinnehavaren är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja underhåll som ex. vis tapetsering, målning, underhåll av badrum, samt reparera ev. skador som uppstår.

I samband med omfattande underhåller eller ombyggnad av föreningens hus som berör bostadsrättsinnehavarens lägenhet, får föreningen genom stämmobeslut, även mot enskild bostadsrättsinnehavares vilja, åta sig att utföra och bekosta sådana underhållsåtgärder som normalt åligger bostadsrättsinnehavaren.

Föreningen får inte förändra lägenheten om inte bostadsrättshavaren medger det, eller beslut om förändringen fattats på stämma med två tredjedelars majoritet och beslutet sedan godkänns av hyresnämnen.

Vissa punkter i genomgången framgår inte uttryckligen i lagen utan är en tolkning av lagen eller stadgarna. I bostadsrättslagen 7 kap 2§ och 12§ hittar du förtydliganden och avvikelser för underhållsansvaret i sin helhet.

 

 

KONTAKTA OSS

Ordförande
Mattias Törnquist
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 070-372 04 95

Förvaltare/HSB-ledamot
Lina Wibron
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Felanmälan (dygnet runt)
Tel: 010-303 23 00
www.hsb.se/sodra-norrland/

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.